top of page

TOIMITUSEHDOT

 

Yleiset toimitusehdot 23.3.2016 alkaen

 

1. SOVELTAMISALA

 

Toimitusehtojen soveltaminen

 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Joiqu.com / Valley Bros. Oy (”Toimittaja”) ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien tietoverkon välityksellä toimitettavia ohjelmistopalveluja, muita Toimittajan tarjoamia palveluja ja tuotteita tai niiden käyttöä, ellei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ei ole kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovittu.

Määritelmät

 

”Palvelu” tai ”Palvelut” tarkoittaa (tarkoittavat) Toimittajan Asiakkaalle tietoverkon välityksellä toimittamia ohjelmistopalveluja. Palvelut voivat sisältää myös muita ohjelmistopalveluja ja muita Toimittajan tarjoamia palveluja. Palvelujen sisältö kuvataan tarvittaessa tarkemmin erillisissä palvelukuvauksissa (”Palvelukuvaus”), joita Toimittaja on aika ajoin oikeutettu päivittämään.

 

”Asiakas” tarkoittaa Palvelun erillisellä sopimuksella tai tilauksella Toimittajalta tilaavaa asiakasta.

 

”Osapuolilla” tarkoitetaan Toimittajaa ja Asiakasta.

 

”Asiakkaan aineisto” tarkoittaa Asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten Toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.

 

”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä sopimusta Palvelujen tuottamisesta tai toimittamisesta Asiakkaalle.

 

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

 

Sopimus on syntynyt, kun Osapuolet ovat tehneet asiaa koskevan sopimuksen, kun Asiakas on tehnyt Palveluja koskevan tilauksen, jonka Toimittaja hyväksyy, tai kun Asiakas on muuten alkanut käyttää Toimittajan Palveluita Toimittajan hyväksymällä tavalla.

 

Asiakkaalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Toimittajalle. Toimittaja on tällöin oikeutettu perimään sopimuksen siirrosta voimassaolevan hinnastonsa mukaisen maksun.

 

Toimittaja voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle osana mahdollista yritysjärjestelyä ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa siirron toteuttamisesta.

 

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN, TUOTTAMINEN JA KÄYTTÖ

 

Toimittaja on velvollinen toimittamaan Palvelun sovittuna aikana, tai jos ajankohtaa ei ole sovittu, kohtuullisena aikana tilauksen hyväksytystä vastaanottamisesta.

 

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa parhaansa mukaan Palvelun toimittamiseen ja mahdollisiin pääsyihin Asiakkaan tietojärjestelmiin.

 

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa Asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

 

Toimittaja vastaa siitä, että sen vastuulla olevat tehtävät tehdään Sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

 

Toimittaja tuottaa Palvelun Sopimuksen mukaisesti.

 

Palvelun käyttöohjeet ja niitä koskevat päivitykset ovat Asiakkaan nähtävillä verkossa Palvelun yhteydessä.

 

Toimittajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaalla katsomallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun tekniikkaan ja käyttöön liittyviä tekijöitä ja päivittää tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä käyttää alihankkijoita.

 

Toimittaja antaa Asiakkaalle käyttöoikeuden Palveluun. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Toimittajan antamien ohjeiden mukaisesti ja vain Sopimuksessa sovittuun ja/tai Palvelukuvauksessa määritettyyn tarkoitukseen.

 

Palvelut sisältävät asiakkaan henkilöstön koulutukseen ja Palvelujen käyttöönottoon liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin niistä on kirjallisesti sovittu.

 

Toimittajan omien järjestelmien ja palvelimien Palvelun tuottamisen yhteydessä mahdollisesti ilmenevät viat korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tietoliikenneverkon asennus-, muutos-, tai huoltotoimenpiteiden taikka ohjelmistopalveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Toimittaja keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottamisen, Toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, tai ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

 

Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän Palvelua tavalla, joka vaarantaa Palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä ja pyrittävä rajoittamaan keskeytys mahdollisimman lyhyeksi.

 

Toimittaja ei vastaa tietoverkon välityksin Palvelua käytettäessä Asiakkaan toimesta tallennettavien tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

 

Asiakkaan on itse huolehdittava Asiakaan aineiston Palvelun kautta tallentamiensa tietojen ja sähköpostien varmuuskopioinnista. Toimittaja suorittaa tietojen varmuuskopiointia Palvelukuvauksen mukaisesti. Ellei erikseen ole toisin sovittu, Palvelu ei ole tarkoitettu varsinaiseksi tietovarastoksi. Toimittaja ei ole missään olosuhteissa vastuussa Asiakkaan aineiston tai muun datan menetyksestä, esimerkiksi laitevaurion tai luonnonmullistusten johdosta tai johtuen Toimittajan vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevasta yllättävästä seikasta tai ylivoimaisesta esteestä siten kuin Toimitusehdoissa jäljempänä on määritelty.

 

Toimittajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietojaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

4. RAJOITETTU TAKUU SEKÄ VAHINKOJEN KORVAAMINEN

 

Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu toimii Sopimuksen ja Palvelukuvauksen mukaisesti.

 

Toimittajan vastuu Palvelussa olevan virheen tai puutteen osalta rajoittuu virheen tai puutteen korjaamiseen tai poistamiseen kohtuullisessa ajassa, taikka korvaamiseen vastaavat toiminnallisuudet sisältävällä toisella Palvelulla.

 

Mikäli virhettä tai puutetta ei voida korjata tai korvata ja virhe on olennainen, rajoittuu asiakkaan oikeus hyvitykseen oikeuteen Sopimuksen irtisanomiseen sopimusehtojen mukaisesti.

 

Toimittaja on vahingonkorvausvastuussa vain välittömistä vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Toimittaja ei näin ollen vastaa missään tilanteissa välillisistä tai muuten ennakoimattomista vahingoista. Toimittajan vastuu kaikissa tilanteissa on aina enintään yhden (1) kuukauden Toimittajan Asiakkaan kiinteitä, Palvelukohtaisia kuukausimaksuja vastaavaan summaan tai osatoimituksessa korkeintaan osatoimituksen vastaavaan summaan.

 

Vahingonkorvausta on vaadittava Toimittajalta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

 

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten, ettei se joudu sivullisten tietoon. Asiakas on käyttäjätunnuksiensa haltijoiden puolesta vastuussa käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista. Asiakas on velvollinen palauttamaan Toimittajalle kaiken Toimittajan omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Toimittajan immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

 

Asiakas vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli Asiakas käyttäisi palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, kuten esim. roskapostitukseen, se on vastuussa täysimääräisesti kaikista Toimittajalle sekä kolmansille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakas käyttää palvelua muutoinkin omalla vastuullaan sekä vastaa toiminnastaan palvelua käyttäessään.

 

Asiakas ei kuormita Toimittajan palvelimia pitämällä niissä enempää tietoa kuin palvelukokonaisuudessa on rajattu tai muutoin käyttämällä niitä palvelukokonaisuuden vastaisesti.

 

Asiakas vapauttaa Toimittajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet-verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

 

Toimittaja ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen seuraavista tapahtumista johtuvista kuluista, vahingoista tai muista kustannuksista: i) asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edellytyksistä: internetyhteys, datayhteys, ohjelmistot, tietoturvaohjelmistot, tai muut vastaavat; ii) tiedosta tai sisällöstä, jotka asiakas on tallentanut palveluun, tai niiden oikeellisuudesta ja käyttökelpoisuudesta; iii) palvelun luvattomasta käytöstä tai sen yrityksestä; iv) kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehtojen mukaisista korvauksista; ja v) tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytymisestä.

 

Näissä Toimitusehdoissa sanottu sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Toimittajan vahingonkorvausvastuun.

 

5. MAKSUT

Asiakas maksaa Toimittajalle palvelusta ja sen käytöstä sovitun tai voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset maksut. Sopimuksen voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja niihin liittyvistä hinnoista. Asiakas maksaa mahdollisen toimitusmaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutus tapahtuu sovituin laskutusjaksoin etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanotosta tai järjestelmän toimituksesta.

 

Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu, Toimittajalla on oikeus estää palvelun käyttö, kunnes maksu on jälleen suoritettu. Käytön uudelleen aloittamisesta peritään uusi avausmaksu.

 

Laskut maksetaan niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, on Toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa korkolain mukaan. Toimittaja perii jokaisesta lähetetystä maksukehotuksesta kohtuullisen korvauksen.

 

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja hintarakennetta. Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoperusteista palveluhinnastoaan ilmoittamalla tästä vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan sovittuna päivänä. Mikäli palveluun sisältyy kolmansien osapuolien, kuten alihankkijoiden tai lisensoijien, tuottamia palveluita tai ominaisuuksia, ja kyseiset osapuolet muuttavat hinnoitteluaan, on Toimittajalla oikeus muuttaa hinnoitteluaan vastaavasti. 

 

Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä, tai sopimuksessa sovitun päivämäärän puitteissa. Maksuvelvollisuus päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika päättyy. Toimittaja laskuttaa asiakasta Joiqucom Oy:n määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko maksetaan korkolain mukaisesti. Lisää kohdassa 11, Palvelun lopettaminen.

 

Toimittajalla on oikeus kehittää ja muuttaa Palvelua. Toimittaja ilmoittaa tällaisista muutoksista Asiakkaalle etukäteen. Mahdollisista Asiakkaalle tällaisista muutoksista aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas.

 

Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua, jos Asiakkaan aiheuttama palvelun kuormitus poikkeaa runsaasti sovitusta tai muutoin tavanomaisesta kuormituksesta.

 

6. OIKEUDET JA ASIAKKAAN AINEISTO

Kaikki immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet Palveluihin, niihin tehtyihin muutoksiin tai niihin liittyvään aineistoon kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja aineiston immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

 

Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

 

Asiakas vastaa Asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan aineisto tai sen käyttö loukkaa kolmannen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittaja luovuttaa Asiakkaan aineiston Asiakkaalle 30 päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Toimittajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisten veloitusperusteiden mukaisesti. Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Toimittajalla on oikeus kustannuksellaan tuhota Asiakkaan aineisto. Toimittajalla on oikeus tuhota tai säilyttää Asiakkaan aineistoa siltä osin, kuin Toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

 

7. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUS

Toimittaja vastaa siitä, ettei Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sovittu toimitus- ja käyttömaa on Suomi. Asiakas vastaa oman aineistonsa osalta em. seikoista.

 

Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Asiakasta, jos Asiakasta vastaan esitetään väite siitä, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa, edellyttäen, että Asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa Toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa Toimittajalle Toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

 

Jos Toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että Palvelu loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia sovitussa toimitus- tai käyttömaassa, Toimittajalla on oikeus ja velvollisuus kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa ohjelmistopalvelun käyttämistä, (b) vaihtaa se vastaavaan Sopimuksen mukaiseen palveluun tai (c) muuttaa Palvelua siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu Palvelu on edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista Toimittajalle kohtuullisin ehdoin, asiakkaan on lopetettava Toimittajan pyynnöstä ohjelmistopalvelun käyttö, ja Toimittajan on hyvitettävä asiakkaan ohjelmistopalvelun käytöstä maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä.

 

Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (b) johtuu Asiakkaan Palveluun tekemästä muutoksesta tai Toimittajan antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä; (c) johtuu Palvelun käyttämisestä yhdessä muun kuin Toimittajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja Toimittajan Asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa Sopimuksen mukaista tuotetta tai Palvelua.

 

Toimittajan vastuu toimituksen kohteen immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 8 sovittuun.

 

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisen esteen käsite Toimitusehtojen tulkinnassa tulkitaan ja ymmärretään siten, mitä sillä yleisesti laajasti ymmärrettynä tarkoitetaan.

 

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

 

9. VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Irtisanominen astuu voimaan laskutuskauden päätyttyä. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin 1 kuukausi ennen uuden laskutusjakson alkamista, astuu irtisanominen voimaan uuden laskutuskauden päätyttyä. Toimittajalla on oikeus periä palvelumaksut irtisanomisajan loppuun asti. Jo maksettuja palvelumaksuja ei palauteta.

 

Toimittaja voi purkaa sopimuksen, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut 28 päivää maksamattoman laskun eräpäivästä lähtien, Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Hyvän tavan vastaisena toimintana pidetään esimerkiksi sitä, että Asiakkaan toiminta voidaan katsoa roskapostin levittämiseksi.

 

10. PALVELUN LOPETTAMINEN

Palvelu voidaan lopettaa Toimittajan toimesta ilman erillistä ilmoitusta. Tilaajan toimesta lopetettaessa Palvelun irtisanomisaika on 1 kuukausi, kuitenkin tilausjakson puitteissa niin, että irtisanominen astuu voimaan silloisen laskutuskauden päätyttyä (laskutuskausi 1, 3, 6 tai 12 kuukautta).

 

Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa. Ellei muutoin ole määritelty, määräaikainen sopimus on toistaiseksi voimassa laskutuskauden puitteissa, ellei sitä irtisanota viimeistään kuukautta (1) ennen sopimuskauden päättymistä. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (asennus-, perehdytys- tai koulutusmaksuja) ei palauteta.

 

Joiqucom Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos: i) asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Joiqucom Oy:n ilmoituksesta; ii) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakkaalle on lähetetty huomautus; iii) asiakas on maksukyvytön; iv) Joiqucom Oy lopettaa toimintansa tai merkittävä alihankkija lopettaa toimintansa tai ei ole kykenevä toimittamaan palvelua.

 

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Toimittajan tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti.

 

Asiakas vastuulla on kopioida, tulostaa tai muutoin tallentaa palvelusta siihen tallentamansa tiedon ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Toimittaja voi poistaa palvelusta asiakkaan tiedot eikä Toimittaja ole velvollinen palauttamaan näitä tietoja.

 

Tämä palvelukuvaus on julkaistu 1.2.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

 

11. SALASSAPITO JA REFERENSSIEN KÄYTTÖ

Sopimuksen yhteydessä Osapuolet voivat saada toisiltaan kaupallisia tai teknisiä tietoja, jotka kuuluvat toisen liikesalaisuuden piiriin tai joihin tällä on jokin immateriaalioikeus. Toimittajan liikesalaisuuksiin kuuluvat kaikki sopimus- tai tarjousasiakirjoihin sekä palveluihin liittyvät kehitysaineistot, sovellukset ja lopputulokset. Osapuolilla ei ole ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta oikeutta käyttää saamaansa tietoa hyväkseen omassa tai oman etupiirinsä liike- tai missään muussakaan toiminnassa. Etupiiriin luetaan Osapuolen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja sen päätäntäelimiin kuuluvat henkilöt läheisineen ja läheisyhtiöineen. Osapuoli ei saa paljastaa saamiaan tietoja eikä luovuttaa niitä ulkopuolisille. Vain Sopimuksen täyttämiseksi tarpeellisen tiedon käyttäminen on sallittua. Tätä ehtoa on noudatettava myös Sopimuksen päätyttyä.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittajalla on oikeus käyttää sopimussuhteessa kertyvää tietotaitoa liiketoiminnassaan vapaasti, esimerkiksi Palvelujen kehitystyössä.

 

Toimittajalla on lisäksi oikeus mainita Asiakkaan nimi ja kertoa yleisluontoisesti toimituksen laadusta palvelujaan markkinoidessa, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

 

12. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Sopimuksen päättyessä Toimittajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa Palvelun toimituksen siirtoon toiselle toimittajalle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Toimittajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia hintoja.

 

Toimittajalla ei ole kohdassa 12.1 tarkoitettua myötävaikutusvelvollisuutta, jos sopimus päättyy asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Toimittajalla on kuitenkin kohdassa 12.1 tarkoitettu myötävaikutusvelvollisuus myös edellä tässä kohdassa 10.2 tarkoitetussa tilanteessa, jos asiakas suorittaa erääntyneet maksunsa toimittajalle ja asettaa hyväksyttävän vakuuden tulevien maksujen suorittamisesta.

 

13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Toimittajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Toimittaja pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen.

 

14. TOIMITUSEHTOJEN VOIMASSAOLO JA EHTOJEN MUUTTAMINEN

Nämä Toimitusehdot tulevat voimaan kun ne on julkaistu toimitetun Palvelun yhteydessä ja ovat voimassa toistaiseksi. Toimitusehdot korvaavat kaikki Toimittajan aiemmat yleiset palveluiden sopimus- ja toimitusehdot sekä mahdolliset muut Osapuolten väliset sopimukset.

 

Toimittaja voit muuttaa näitä Toimitusehtoja myöhemmin yksipuolisesti ilmoittamatta tästä Asiakkaalle etukäteen.

bottom of page